avatar

CA FOUNDATION HAPUR

CA-FOUNDATION

MR. KULDEEP ARYA SIR, MR. AMIT BALI SIR, CA JITIN TYAGI SIR, MR. RISHAB GAUR.

Batches

Course Name Subject Days Timing Mode
CA-FOUNDATION CA FOUNDATION HAPUR DAILY              07:00 AM  -  12:00 P 81 Days Satellite Live